Телефон: (044) 22-999-49

ДОГОВОР
(публічна оферта)
про надання послуг спортивного клубу

Спортивний клуб «Олімпія Спорт» (далі – спорт клуб), в особі Фізичної особи – підприємця, Каранда Валентин Григорович (надалі – «Виконавець»), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП 2874909398, зареєстрований за адресою: Україна, 02090, місто Київ, вулиця Празька, будинок №21/1, квартира 44 м. Київ (далі – Виконавець) - з однієї сторони
та фізичні або юридичні особи, які звернулись у встановленому цим Договором (публічною офертою) про надання послуг спорт – клубу (далі – Договір) порядку до Виконавця (далі – Замовник) - з другої сторони, кожна з яких далі за текстом може називатися «Сторона», а разом «Сторони» уклали цей Договір про наступне.

1.Загальні положення
1.1. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується статтею 642 Цивільного кодексу України.
1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Замовником (акцепт), шляхом надання Виконавцю відповідної анкети та оплатою Замовником його іменного права на отримання послуг спорт клубу з використанням персональної клубної карти (далі – Клубна карта).
1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.
1.4. Цей Договір прирівнюється згідно з ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.
1.5. Вчинення Замовником дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме надання Виконавцю анкети зі своїми персональними даними та/або оплати (передплати) послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
1.6. Замовник підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.
1.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.

2.Предмет Договору

 • Виконавець, згідно умов цього Договору зобов’язується надати комплекс послуг з відвідування спорт клубу, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором.
 • Під комплексом послуг за цим Договором сторони розуміють надання Замовнику права присутності на території спорт клубу, користування спортивним обладнанням (тренажерами, знаряддям, інвентарем),фітнес залом, кардіо лінією, залом для пінг-понгу, інфрачервоною сауною, солярієм, парковкою, що знаходиться на території спорт клубу, право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями, туалетами) (далі – Послуги).

3. Порядок надання Послуг та оформлення Клубної карти
3.1. Для отримання та користування Послугами Замовник зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в спорт клубі, яка полягає в оформлені відповідної анкети із зазначенням персональних даних Замовника та оформлені обраної за категорією та видом Клубної карти, або оплати разове користування Послугами.
3.2. Послуги визначені розділом другим цього Договору надаються відповідно до графіку роботи спорт клубу та категорії і виду Клубної карти.
3.3. Під час реєстрації в спорт клубі Замовник зобов’язаний заповнити анкету, зазначивши в ній свої персональні данні і оплати 100 % вартості Послуг, відповідно до обраної категорії та виду Клубної картки або разової Послуги.
3.4. Після вчинення дій передбачених п. 3.5 цього Договору Виконавець надає в користування Замовнику Клубну карту відповідно до обраної категорії та виду.
3.5. Клубна карта – це пластикова карта багаторазового використання, яка надає право Замовнику отримувати і використовувати Послуги передбачені даним Договором. Клубна карта є власністю Виконавця.
3.6. Клубна карта використовується кожним Замовником особисто і не може бути передана третім особам. Після закінчення строку дії Клубної карти вона підлягає поверненню Виконавцю в останній день її дії, або в останній день користування Послугами за цією Клубною карткою.
3.7. Клубна карта має заставну вартість у розмірі 50,00 (п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень.
3.8. Замовник, під час отримання Клубної карти, зобов’язаний сплатити Виконавцю заставну вартість Клубної карти, визначеному п. 3.7. цього Договору. Заставна вартість Клубної карти підлягає поверненню в повному обсязі Замовнику в момент повернення Замовником Клубної карти Виконавцю.
3.9. В разі втрати Замовником Клубної карти або пошкодження зовнішнього вигляду Клубної карти, що унеможливлює її подальше використання, заставна вартість в розмірі визначеному п. 3.9. цього Договору поверненню не підлягає.

4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Замовник має право:
4.1.1. Отримати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими даним Договором.
4.1.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
4.1.3. Відвідувати спорт клуб згідно з графіком його роботи та обраної категорії і виду Клубної карти.
4.1.4. Змінити категорію і вид Клубної карти на вищу за умови відповідної доплати визначеної Виконавцем.
4.1.5. Користуватися, за наявності, додатковими послугами спорт клубу, відповідно до прейскуранту цін Виконавця.
4.1.6. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності спорт клубу.

4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.
4.2.2. Прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги в порядку та на умовах визначеними цим Договором.
4.2.3. Перед початком відвідування спорт клубу, ознайомитися з переліком послуг, що надаються Виконавцем, здійснити огляд приміщення спорт клубу, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.
4.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору.
4.2.5. Особисто користуватися Послугами передбаченими даним Договором і не передавати Клубну карту третім особам.
4.2.6. Не розголошувати інформацію та будь-які відомості, які стали відомі Замовнику під час виконання цього Договору або пов’язану з ним.
4.2.7. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги.
4.2.8. Відвідувати спорт клуб в межах його робочого часу згідно з графіком роботи спорт клубу та обраної Клубної карти.
4.2.9. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території спорт клубу під час користування Послугами, визначеними даним Договором.
4.2.10. Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Виконавцю, персоналу і майну спорт клубу та третім особам, які є відвідувачами спорт клубу.
4.2.11. До початку користування Послугами, визначеними даним Договором пройти медичне обстеження і отримати медичний висновок про можливість зайняття фізичними правами та навантаженням.
4.2.12. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматись від відвідування спорт клубу) і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих.
4.2.13. Під час кожного відвідування спорт клубу надавати адміністрації Клубну карту.
4.2.14. У випадках втрати Клубної карти оплати повну її вартість.

4.3. Виконавець має право:
4.3.1. Вимагати від Замовника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
4.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.
4.3.4. Вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, майну спорт клуба, працівникам спорт клуба або іншим відвідувачам спорт клубу.
4.3.5. Не допускати Замовника на територію спорт клубу і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати працівникам спорт клубу, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів здатних впливати на його поведінку та свідомість.
4.3.6. Не допускати Замовника на територію спорт клубу і припинити надання Послуг, якщо Замовник своїми діями порушує правила поведінки в спорт клубі, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.
4.3.7. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання (заблокувати Клубну карту) за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього договору з вини Замовника та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.
4.3.8. Змінити умови цього Договору, а також прайс – лист на Послуги в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни на рецепції спорт клубу або на сайті www.оlympiasport.com.ua.
4.3.9. Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.
4.3.10. Без узгодження із Замовником встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.
4.3.11. З метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.
4.3.12. Виконавець не несе відповідальності за шкоду заподіяну життю та здоров’ю Замовника під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

4.4. Виконавець зобов’язаний :
4.4.1.Надавати Замовнику Послуги згідно умов цього Договору.
4.4.2. Після здійснення оплати Послуг Замовником видати йому обрану за категорією та видом Клубну карту, яка підтверджує права Замовника на отримання Послуг відповідно до цього Договору.
4.4.3. Доводити до відома Замовника про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи спорт клубу тощо шляхом розміщення їх на рецепції спорт клубу або на сайті www.olympiasport.com.ua.
4.4.4. В разі порушення правил поведінки в спорт клубі, умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків
5.1. Вартість Послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраної Замовником категорії та типу Клубної картки або у розмірі разового користування Послугами визначеному п. п. 5.1.2., 5.1.3. даного Договору.
5.1.1. Замовник оплачує вартість Послуг шляхом сплати одноразового користування Послугами або шляхом придбання Клубної карти відповідної категорії та виду які діють за цим Договором.
5.1.2. Розмір разового споживання Послуг становить 200 грн.
5.2. Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100 % від обраної категорії та виду Клубної карти в день подання Замовником персоніфікованої анкети.
5.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України - гривні - в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.
5.3. Кошти сплачені замовником відповідно до п. 5.1 цього Договору, за будь-яких умов, поверненню не підлягають.

6. Строк дії договору, зміни та доповнення
6.1. Цей договір набуває чинності з моменту надання Замовником Виконавцю анкети з персональними даними та/або оплати послуг Замовником відповідно до категорії та виду Клубної карти або разової оплати Послуг і діє протягом строку дії обраної Замовником Клубної карти або разової Послуги.
6.2. Строк дії Договору закінчується в момент закінчення строку дії обраної Замовником категорії, виду Клубної карти або в момент надання разової Послуги.
6.3. В разі порушення умов Договору з боку Замовника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.
6.4. Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Замовника з підстав передбачених діючим законодавством України.
6.5. В договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації на рецепції спорт клубу та/або на сайті www.оlympiasport.com.ua.
6.6. В разі виявлення бажання Замовником подовжити дію Клубної карти Договір вважається пролонгованим на той самий строк і на тих самих умовах після оплати Послуг Замовником відповідно до обраної Клубної карти.

7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.
7.3. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб (не працівників спорт клубу, власників будівлі в якій розміщений спорт клуб, представників комунальних служб, уряду, міськіхх органів влади тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.
7.4. Замовник несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я під час користування Послугами та виконання зобов’язань за цим Договором.
7.5. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Замовника у випадку неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором.
7.6. Виконавець не несе відповідальність за стан здоров'я Замовника під час споживання Послуг визначених даним Договором.
7.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Замовника діями третіх осіб або діями самого Замовника.
7.8. У разі нанесення матеріального збитку, псуванні або втраті майна з вини Замовника, останній зобов'язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.
7.9. При необережному поводженні з майном яке використовується під час користування Послугами, порушені правил поведінки у спорт клубі, якщо це не призвело до псування майна, але завдало незручності у роботі спорт клубу, у користуванні Послугами інших відвідувачів тощо, Виконавець має право накласти на Замовника штраф у розмірі 500,00 (двісті гривень 00 коп.) гривень Послугами.
7.10. Замовник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовника.
7.11. Усі спірні відносини, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України.

8. Форс-мажор
8.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя, введення карантину і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.
8.2. Сторона яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених п. 8.1. цього Договору повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов’язань.
8.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані відповідними державними органами України.

9. Правила відвідування спорт клубу
9.1. Спортивний клуб «Олімпія Спорт» не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролю стан здоров’я Замовника.
9.2. Замовник несе персональну відповідальність за своє життя, стан здоров’я під час користування Послугами визначених даним Договором.
9.3. Виконавець надає послуги виходячи с того, що Замовник до початку споживання послуг та відвідування спорт клубу пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом.
9.4. Замовник відвідує спорт клуб відповідно до графіку роботи спорт клубу встановленого Виконавцем і/та/або обраної Замовником категорії, виду Клубної карти.
9.5. Замовник зобов’язаний припинити користування Послугою не пізніше встановленого часу закриття клубу або згідно режимом відвідування за обраною категорією Клубної карти.
9.6. Користування Замовником Послугою понад встановлений п. 8.5. цього Договору час більш ніж 5 (п'ять) хвилин вважається додатковим користуванням Послугами і оплачується окремо в сумі разового споживання Послуг визначеній п. 4.1.3 цього Договору.
9.7. Відвідування спорт клубу можливо лише за наявності Клубної картки або оплати разового користування Послугами.
9.8. Оформлення Клубної карти та порядок її використання встановлені п. 3.6. – 3.11 цього Договору.
9.9. В разі відсутності у Замовника Клубної карти адміністрація Виконавця може допустити Замовника до користування Послугами за наявності документа, що засвідчує його особистість (паспорт, водійське посвідчення тощо).
9.10. Перебування на території спорт клубу (крім зали рецепції) у верхньому одязі та вуличному взуті забороняється. Перед початком користування Послугами визначених даним Договором Замовник зобов’язаний переодягнутися, у відведеному для цього місці, у відповідний одяг і взуття призначені для відвідування спорт клубу.
9.11. В разі невиконання або порушення вимог п. 9.10 цього Договору Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні Послуг.
9.12. Для зберігання особистих речей та одягу у спорт клубі відведені спеціальні місця – шафи в роздягальнях. Слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. За загублені та/або залишені без нагляду речі Виконавець послуг відповідальності не несе.
9.13. На території спорт клубу дозволяється перебувати в будь-якому приміщені крім службових.
9.14. Під час користування Послугами Замовник повинен дбайливо ставити до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території спорт клубу, і використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу.
9.15. Під час користування Послугами та перебування на території спорт клубу категорично забороняється:

 • • пересувати тренажери з місця на місце;
 • самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;
 • перебувати з оголеним торсом;
 • відвідувати спорт клуб при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань, підвищеної температури;
 • проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;
 • вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;
 • паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;
 • вживати жувальну гумку;
 • приносити в комерційних цілях, а також готувати та пригощати інших відвідувачів спортивними напоями, коктейлями, спортивною їжею;
 • несанкціоноване розповсюджування та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок, інвентаря, тощо;
 • перебувати на території спорт клубу з будь-яким тваринами;
 • проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів спорт – клубу;
 • надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметалогічні послуги, масаж;
 • поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;
 • проводити несанкціоновану торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

9.16. Під час перебування на території спорт клубу необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни, мати чистий та охайний вигляд.
9.17. Після використання обладнання та інвентарю Замовник повинен самостійно прибрати за собою обладнання і спортивний інвентар на спеціально відведені місця.
9.18. У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами і повідомити на рецепцію спорт клубу.
9.19 У випадку несправності обладнання слід негайно повідомити про це на рецепцію спорт клубу.
9.20. Правила поведінки визначені розділом 9 цього Договору не є вичерпними. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у спорт клубі та/або вносити зміні у діючі, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів спорт клубу.

10. Інші умови
10.1. На території спорт клубу можуть надаватися додаткові послуги, які не передбачені п. 2.1. даного Договору.
10.2. Додаткові послуги на території спорт клубу можуть надаватися на підставі окремих договорів (про спільну діяльність, надання послуг, підряду тощо) третіми особами (далі – Співвиконавці).
10.3. Виконавець не регулює умови та порядок отримання додаткових послуг Замовником і не несе відповідальності за взаєморозрахунки між Замовником та Співвиконавцем і ні несе відповідальності за якість надання додаткових послуг.
10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
10.5. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу і не можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
10.6. Заповненням відповідної анкети та оплатою послуг Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, Правилами відвідування спорт клубу передбаченими даним Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».
10.7. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.
10.8. Замовник гарантує, що має належний стан здоров’я для користування Послугами передбаченими цим Договором і несе повну, самостійну відповідальність за погіршення стану здоров’я під час користування Послугами та під час дії даного Договору.
10.9. Заповненням анкети із зазначенням персональних даних та оплатою послуг Виконавця, Замовник надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
10.10. З метою забезпечення безпеки на території спорт клубу Замовник надає свою безумовну згоду на проведення відео зйомки приміщень спорт клубу за його присутності (крім душових, туалету та роздягалень).
10.11. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг визначених цим Договором вважається розміщення відповідної інформації на рецепції спорт – клубу та/або на сайті www.оlympiasport.com.ua.
10.12. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником єдиного податку і платник ПДВ.

Про комплекс

«Олімпія Спорт» – це спортивний клуб, розміщений на Подолі. Він відповідає вимогам міжнародних стандартів до спортивних закладів вищого рангу.

Для того, щоб вам було приємно відвідувати клуб, ми передбачили зручне розташування спортивних залів і зон відпочинку. Комфортне розташування, комфортні тренажерні зали і роздягальнi, комфортний фітнес бар. Завдяки цьому створюється унікально комфортна атмосферу клубу, ви зможете покращити не тільки фізичний стан, але й психологічний, зможете відпочити і розслабитись після напруженого трудового дня.

Детальніше...

Години роботи

Понеділок
7:00 - 22:00
Вівторок
7:00 - 22:00
Середа
7:00 - 22:00
Четвер
7:00 - 22:00
П'ятниця
7:00 - 22:00
Субота
7:00 - 21:00
Неділя
9:00 - 21:00

Фотогалерея